Dá sa to!

Zhodnoťte svoje úspory investíciou s pevným výnosom!
trinity QQ

Kompaktný balík služieb pre jasnejšiu budúcnosť!
Quality for Quantity

Sú to len poctivé služby...
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Etický kódex

Kódex etiky poisťovacieho makléra

Tento kódex rešpektuje Kódex etiky v poisťovníctve, schválený Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (ďalej len SASP) a úzko nadväzuje na jeho ustanovenie. Asociácia presadzuje tieto normy a dbá na ich dodržiavanie s cieľom zabezpečovať dobrú povesť slovenského poisťovníctva.

Podriadení finanční agenti (PFA) musia predovšetkým hájiť záujmy svojich klientov, spracovávať pre nich optimálne poistné programy, a to tak z hľadiska ich potrieb, ako aj z hľadiska ponuky poistného trhu. Pritom je PFA povinný rešpektovať platné právne predpisy, uchovávať obchodné tajomstvá svojich klientov a dbať na dodržiavanie nižšie uvedených noriem:

A. Všeobecné zásady správania sa PFA

 • PFA sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými  vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s poisťovňami a so svojimi klientmi, 
 • PFA sa vo svojej činnosti  zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať,
 • v rámci hospodárskej súťaže PFA konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou,
 • PFA sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti,
 • PFA vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvo svojich klientov, ak im je toto tajomstvo v súvislosti s ich činnosťou zverené,
 • PFA sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a poisťovní, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľských činnostiach,
 • v prípade, že PFA nenájdu riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s inými sprostredkovateľmi, hľadajú riešenie prostredníctvom orgánov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve,
 • PFA spolupracujú so SASP pri presadzovaní a ochraňovaní svojich záujmov a potrieb súvisiacich s sprostredkovateľskou činnosťou,
 • PFA sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchle a kvalitne riešiť potreby a záujmy poisteného i poisťovateľa. 

B. Zásady správania sa zamestnancov sprostredkovateľských firiem

Zamestnanci maklérskych firiem sa riadia týmito etickými normami:

 • zamestnanci dôstojne reprezentujú svoju firmu aj poisťovníctvo, ktorého sú súčasťou,
 • zamestnanci sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov zamestnanca a firmy,
 • zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvá a to aj po ukončení svojho pracovného pomeru v poisťovníctve,
 • zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály svojej firmy, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie k prijímaniu či vyžadovaniu finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať,
 • v záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa zamestnanci sústavne starajú o svoje vzdelávanie.

C. Zásady správania sa PFA vo vzťahoch k poisťovniam

PFA dodržiavajú najmä tieto pravidlá:

 • PFA majú aktuálny prehľad o situácii na poistnom trhu, o jednotlivých poisťovniach a ich produktoch a sú jedným z prvkov súťaživosti na poistnom trhu,
 • pri umiestňovaní obchodu sa PFA správajú nestranne a profesionálne, vyvarujú sa najmä akéhokoľvek ohovárania či zvýhodňovania niektorej z poisťovní,
 • S poisťovňami udržiavajú PFA dobré vzťahy spolupráce, zakotvené spravidla v zmluvách o spolupráci.
 • PFA je vo svojom rozhodovaní nezávislý,
 • PFA nerozširuje informácie o situácii alebo správaní sa poisťovne, ktoré obsahujú nepresnosti alebo nedostatočne preukázané údaje,
 • PFA sa svojou činnosťou podieľa na vytváraní a udržovaní zdravého a funkčného poistného trhu.

D. Zásady správania sa  vo vzťahoch ku klientom

Maklérske firmy a ich zamestnanci sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 • PFA uplatňujú zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom,
 • PFA sú predovšetkým povinní zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne poistné programy ako z hľadiska ich potrieb, tak i z hľadiska ponuky poistného trhu,
 • rovnako sú PFA povinní poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny poistenia, ktoré by podľa ich názoru a presvedčenia bolo adekvátne pre riziká, ktoré chce klient pokryť,
 • PFA riešia a presadzujú poistné záujmy svojich klientov,
 • PFA dbajú na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poistenia klientov,
 • PFA poskytujú zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o poistných produktoch a poisťovniach. PFA nezamlčujú klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú uzatvorenia jeho poistenia. Svoje rady a informácie poskytujú PFA len v tých oblastiach, v ktorých sú odborne kompetentní,
 • PFA nedojednávajú poistenie so špekulatívnymi zámermi,

PFA sú zodpovední za komplexné spracovanie návrhov poistných programov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už uzatvorených poistení a za súčinnosť pri poistných i škodových udalostiach.

 

V Púchove 25.10.2010                                                                                                                                       Ing. Ján Pobežal

                                                                                                                                                                             konateľ spoločnosti

Novinky a aktuality
Dlhopisy s pevným výnosom 6% za rok! Dlhopisy s pevným výnosom 6% za rok! Milí klienti, S klesajúcimi úrokovými sadzbami...
Ocenenie Dôveryhodná firma 2017 Ocenenie Dôveryhodná firma 2017 27.10.2017: Na základe prieskumu uskutočnenom 25.10.2017...
Dve ocenenia pre spoločnosť trinity QQ Dve ocenenia pre spoločnosť trinity QQ 27.04.2017: Milí klienti, Sme radi, že aj v roku...
V krátkosti o nás

Milé dámy/vážení páni,

sme radi, že ste, či už zo zvedavosti alebo záujmu o naše služby, zavítali na našu stránku. Našim cieľom je poskytovať kompaktný balík služieb, ktoré Vám a Vašim blízkym prinesú stabilitu a jasnejší pohľad na budúcnosť. 

Vitajte v lepšej spoločnosti!

Ing. Ján Pobežal
 výkonný riaditeľ 

Naši partneri

TQQ, s.r.o.: Výhradný dovozca exteriérových škárovacích hmôt ROMPOX®

       VÍNO MAŇÁK: Kvalitné víno z Moravy

VÍNO MAŇÁK: Kvalitné víno z Moravy    

 

AUTO DETAIL HUMENNÉ: ...kompletná starostlivosť o auto.