Dá sa to!

Zhodnoťte svoje úspory investíciou s pevným výnosom!
trinity QQ

Kompaktný balík služieb pre jasnejšiu budúcnosť!
Quality for Quantity

Sú to len poctivé služby...
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Reklamačný poriadok

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Spoločnosťou a Klientom na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácií, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré spoločnosť poskytuje klientom na základe a v súvislosti so zmluvami uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, najmä postupy a lehoty vybavovania týchto reklamácií, spôsob úhrady nákladov spojených s reklamáciami a osobitné súvisiace právne vzťahy.

 

Čl. 2

Definícia pojmov

1. Za sťažnosť a reklamáciu (ďalej len reklamácie) sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej spolupracovníkom spoločnosti.

2. Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca splnomocnený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom pre platné uplatnenie reklamácie sa požaduje splnomocnenie, na ktorom je podpis splnomocniteľa úradne osvedčený.

3. Klient osoba využívajúca službu spadajúcu pod pôsobnosť zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou.

 

Čl. 3

Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

1.  Reklamáciu klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:

a) Písomnou formou na adresu Spoločnosti uvedenú v záhlaví tohto dokumentu

b) Telefonicky na tel. linku + 421 917 54 88 17

c) Elektronickou formou na mailovú adresu info-ZVNC-trinityqq.sk

d) Prostredníctvom spolupracovníka Spoločnosti

e) Prostredníctvom zmluvného partnera Spoločnosti

Pokiaľ je reklamácia podaná inou formou než je uvedená v bodoch a) až e), je klient povinný zaslať reklamáciu písomnou formou na adresu Spoločnosti a to do 3 pracovných dní od podania reklamácie.

Na požiadanie klienta je spoločnosť povinná potvrdiť prevzatie jeho reklamácie.

2. Reklamáciu je klient povinný uplatniť spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku, a to najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, kedy mal klient možnosť dozvedieť sa o skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie. Ak všeobecne záväzný právny predpis stanovuje inú dobu zodpovednosti za vady služby poskytnutej spoločnosťou než je doba uvedená v predchádzajúcej vete a ak takýto predpis neumožňuje, aby sa zmluvné strany dohodli na odlišnej dobe je klient povinný uplatniť si reklamáciu najneskôr v lehote určenej týmto predpisom.

3. Pokiaľ si klient neuplatní reklamáciu v lehote podľa predchádzajúceho odseku jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

SM 07 Smernica o spôsobe vybavovania sťažností Verzia 02 klientov a potenciálnych klientov v súlade s § 26 Zákona strana 3/3

4. Reklamácia musí obsahovať:

A) meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.

B) určitý, zrozumiteľný a správny popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach

C)prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kópie zmlúv, Investičný dotazník, atď).

D) práva, ktoré klient reklamáciou uplatňuje

E) vlastnoručný podpis klienta

V prípade, ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti spoločnosť nie je povinná sa reklamáciou zaoberať a skúmať jej oprávnenosť, a to až do času kým klient neodstráni nedostatky svojej reklamácie, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až od okamihu odstránenie všetkých nedostatkov.

Čl. 4

Prijatie a vybavenie reklamácie

1. Reklamácia po doručení na adresu sídla Spoločnosti je odovzdaná Zodpovednému pracovníkovi (Compliance officer), ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie. Reklamácie sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do Spoločnosti.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do Spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.

Sťažnosť musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej doručenia. V tejto lehote musí byť sťažovateľ písomne informovaný o spôsobe vybavenia sťažnosti. Lehotu 30 dní možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť na 60 dní, avšak sťažovateľ musí byť v lehote 30 dní upovedomený o predĺžení lehoty a dôvodoch na jej predĺženie.

Spôsob evidencie sťažností, záznam o sťažnosti a prípadných prijatých nápravných opatreniach:

Minimálne obsahové náležitosti záznamu o sťažnosti: meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, resp. obchodné meno a sídlo sťažovateľa, predmet sťažnosti, dátum prijatia sťažnosti, identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná, ak bola sťažnosť podaná na konkrétne osoby, postup posúdenia sťažnosti a vyhodnotenie, či je sťažnosť opodstatnená alebo nie, spôsob vybavenia sťažnosti, opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov, ak je sťažnosť opodstatnená dátum vybavenia sťažnosti.

2. Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre objasnenie reklamovanej skutočnosti, pričom ak túto odmietne poskytnúť, spoločnosť nie je povinná vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný skúmať ani jej opodstatnenosť.

3. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie, ktorá bola po jej posúdení vybavená ako oprávnená, znáša Spoločnosť. V prípade reklamácie, ktorá bola po jej posúdení vybavená ako neoprávnená, je klient povinný Spoločnosti uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti vznikli v súvislosti s vybavovaním tejto reklamácie.

V Púchove 25.10.2010

 

Ing. Ján Pobežal

konateľ spoločnosti

Novinky a aktuality
Dlhopisy s pevným výnosom 6% za rok! Dlhopisy s pevným výnosom 6% za rok! Milí klienti, S klesajúcimi úrokovými sadzbami...
Ocenenie Dôveryhodná firma 2017 Ocenenie Dôveryhodná firma 2017 27.10.2017: Na základe prieskumu uskutočnenom 25.10.2017...
Dve ocenenia pre spoločnosť trinity QQ Dve ocenenia pre spoločnosť trinity QQ 27.04.2017: Milí klienti, Sme radi, že aj v roku...
V krátkosti o nás

Milé dámy/vážení páni,

sme radi, že ste, či už zo zvedavosti alebo záujmu o naše služby, zavítali na našu stránku. Našim cieľom je poskytovať kompaktný balík služieb, ktoré Vám a Vašim blízkym prinesú stabilitu a jasnejší pohľad na budúcnosť. 

Vitajte v lepšej spoločnosti!

Ing. Ján Pobežal
 výkonný riaditeľ 

Naši partneri

TQQ, s.r.o.: Výhradný dovozca exteriérových škárovacích hmôt ROMPOX®

       VÍNO MAŇÁK: Kvalitné víno z Moravy

VÍNO MAŇÁK: Kvalitné víno z Moravy    

 

AUTO DETAIL HUMENNÉ: ...kompletná starostlivosť o auto.